Algemene voorwaarden

Geplaatst: 15 juli 2016.
Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen die ontstaan uit of verband houden met de gebruikmaking van het Platform door Verkopers en Kopers en waarbij Packaging Point B.V. betrokken is.

Definities

Packaging Point B.V.: de besloten vennootschap Packaging Point B.V. is gevestigd te (5913 AM) Venlo aan de Burgemeester van Rijnsingel 4. Zij opereert in Nederland onder BTW-nummer 8547.68.270.B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62324284.

Platform: de website www.packagingpoint.nl waarop Verkopers hun Producten kunnen aanbieden aan Kopers.

Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland, een Account heeft aangemaakt in het Platform, die door Packaging Point B.V. is geaccepteerd als Verkoper en die deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

Koper(s): een gebruiker van het Platform, die overgaat tot de aanschaf van een Product via het Platform.

Product(en): verpakkingen, verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines, waarvan Packaging Point B.V. heeft aangegeven dat deze door Verkopers mogen worden aangeboden op het Platform.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en de Koper, vanwege de aanschaf door de Koper van een Product bij de Verkoper via het Platform.

Account: het door de Verkoper aangemaakte verkoopprofiel in het Platform.

Verkoopprijs: bij verzending naar Koper in Nederland de prijs exclusief BTW en inclusief verzendkosten. Bij verzending naar Koper buiten Nederland de prijs exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Vergoeding: de door Packaging Point aan de Verkoper in rekening gebrachte bemiddelingskosten.

Artikel 2 - Account

1. Alvorens een Verkoper zijn Producten kan aanbieden en verkopen via het Platform, dient iedere Verkoper een Account aan te maken op het Platform. Hiertoe dient de Verkoper de volgende gegevens ter beschikking te stellen aan Packaging Point B.V.:
a. NAW-gegevens
b. Nummer KvK-inschrijving
c. BTW-nummer
d. Nummer van een Nederlandse betaalrekening

2. Voorts dient de Verkoper te bevestigen dat hij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. De Verkoper is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Account.

3. Voorts is de Verkoper verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Account wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Account.

4. Packaging Point B.V. is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het Account door de Verkoper op te schorten. Indien de Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Packaging Point B.V., al dan niet uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, is Packaging Point B.V. gerechtigd het Account op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 3 – Aanbod:

1. De Verkoper is enkel gerechtigd verpakkingen, verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines aan te bieden op het Platform. De aanbieding dient te bestaan uit een beschrijving en foto’s van het Product en een Verkoopprijs exclusief BTW, inclusief transportkosten bij verzending binnen Nederland en exclusief transportkosten bij verzending buiten Nederland.

2. De aanbieding mag de Verkoper op het Platform laten staan, totdat het aangeboden Product gekocht is door een Koper. Nadat een Koopovereenkomst is gesloten zal het aangeboden Product van het Platform worden verwijderd.

3. Packaging Point B.V. is gerechtigd om aanbiedingen te verwijderen van het Platform, wanneer deze aanbieding niet bestaat uit verpakkingen, verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines, zonder dat de Verkoper enig recht geldend kan maken op Packaging Point B.V. als gevolg daarvan. Tevens is Packaging Point B.V. gerechtigd aanbiedingen te verwijderen van het Platform, welke aanbiedingen naar oordeel van Packaging Point B.V. onjuist, misleidend, dan wel in strijd met de Algemene Voorwaarden zijn of schadelijk zijn voor de goede naam van Packaging Point B.V..

4. Voorts staat het Packaging Point B.V. vrij om om haar moverende redenen de Verkoper niet langer toe te staan Producten aan te bieden op het Platform. Is dat het geval, dan dient de Verkoper het aanbieden van zijn Producten op het Platform van Packaging Point B.V. te staken en gestaakt te houden. Mocht de Verkoper desondanks alsnog zijn Producten aanbieden via het Platform van Packaging Point B.V., dan is Packaging Point B.V. gerechtigd zelf het aanbod van de Verkoper op haar Platform te verwijderen.

Artikel 4 – Service aan Koper:

1. De Verkoper verklaart zich bereid, ingeval hij Producten aanbied via het Platform, om binnen drie dagen te reageren op vragen die (potentiële) Kopers, via het Platform van Packaging Point B.V., aan hem stellen.

2. Indien een Koper via het Platform overgaat tot de aanvaarding van een door Verkoper aangeboden Product, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper. De Verkoper en Koper erkennen dat Packaging Point B.V. geen partij is en/of wordt bij deze Koopovereenkomst.

Artikel 5 – Bestelling en betaling:

1. Een Koper kan een bestelling plaatsen door in het Platform bij het betreffende Product op de button ‘Kopen’ te klikken. Daarmee heeft de Koper langs elektronische weg het aanbod van de Verkoper aanvaard, zodat daarmee een Koopovereenkomst is ontstaan. Na de aanvaarding zal de Koper van Packaging Point B.V. een bevestiging van zijn bestelling per e-mail ontvangen.

2. De Verkoopprijs dient de Koper aan Packaging Point B.V. te betalen. De Koper kan kiezen uit betaling via Ideal of betaling op rekening. Bij betaling op rekening zal door Packaging Point B.V. een factuur worden gestuurd aan de Koper, welke factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur door de Koper voldaan dient te worden.

3. Na betaling van de Verkoopprijs ontvangt de Koper van Packaging Point B.V. een bevestiging van zijn betaling per e-mail.

Artikel 6 – Levering:

1. Na ontvangst van de bestelling en de betaling zal Packaging Point B.V. aan de Verkoper digitaal een pakbon ter beschikking stellen. Deze pakbon dient de Verkoper uit te printen en hierop mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

2. Vervolgens zal de Verkoper zorgdragen voor de levering van de door de Koper gekochte Producten.

3. Door de Koper zal de pakbon van de geleverde Producten getekend dienen te worden, als bewijs dat de gekochte Producten in goede orde en juiste aantallen bij hem zijn geleverd.

4. Vervolgens zal de Verkoper aan Packaging Point B.V. de door Koper getekende pakbon toesturen, ten behoeve van het door Packaging Point B.V. monitoren van de nakoming van de Koopovereenkomst.

Artikel 7 – Diensten Packaging Point B.V.:

1. Packaging Point B.V. treedt op als bemiddelaar tussen de Verkoper en Koper. Packaging Point B.V. is nimmer een partij in de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper.

2. Hiertoe biedt Packaging Point B.V. een Platform, op welk Platform de Verkoper zijn Producten kan aanbieden en de Koper voornoemde Producten kan kopen.

3. Packaging Point B.V. zal haar Platform zo inrichten, dat Kopers aan Packaging Point B.V. de Verkoopprijs betalen. De betaling zal overeenstemmen met de Verkoopprijs, zoals die door de Verkoper bij het aangeboden Product op het Platform is opgenomen.

4. De Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Koper aan hem gedane betalingen te accepteren. In dat geval zal de Verkoper het ontvangen bedrag aan de Koper restitueren en de Koper er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Packaging Point B.V. kan plaatsvinden. De Verkoper accepteert hierdoor dan ook dat een betaling door een Koper aan Packaging Point B.V. de Koper bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Verkoper.

5. Nadat de betaling is ontvangen zal Packaging Point B.V. een pakbon opmaken van de gekochte Producten, welke pakbon zij digitaal aan de Verkoper zal toesturen. De Verkoper is vervolgens gehouden om tot verzending van de gekochte Producten over te gaan. Door de Koper dient de pakbon te worden getekend voor de goede ontvangst van de bestelde Producten. Deze pakbon wordt retour gestuurd aan de Verkoper.

6. Nadat de Verkoper aan Packaging Point B.V. een getekende pakbon kan worden overhandigd, zal Packaging Point B.V. overgaan tot betaling van de Verkoopprijs op het door de Verkoper opgegeven rekeningnummer. Uitbetaling geschiedt in beginsel dagelijks. Packaging Point B.V. zal voor de betalingen een factuur opmaken.

7. Op de uitbetaling van de Verkoopprijs zal de Vergoeding van de Verkoper aan Packaging Point B.V., zoals bepaald in artikel 7.8 beschreven, in mindering worden gebracht.

8. De Vergoeding van de Verkoper aan Packaging Point B.V. bedraagt 15% van de Verkoopprijs. Packaging Point B.V. is gerechtigd deze Vergoeding af te trekken van de Verkoopprijs die zij van de Koper ten behoeve van de Verkoper heeft ontvangen en welk bedrag zij na levering door Verkoper aan Verkoper uitbetaalt. De Verkoper erkent dat Packaging Point B.V. gerechtigd is om de hoogte van de Vergoeding eenzijdig aan te passen.

Artikel 8 – Privacy:

1. Packaging Point B.V. verstrekt aan de Verkoper enkel de persoonsgegevens van de Koper voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats.

2. Packaging Point B.V. verstrekt aan de Koper enkel de gegevens van de Verkoper voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de Koper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats.

3. De Verkoper garandeert dat zij de Koper enkel zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Het is de Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van de Producten aan de Koper, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Koper te bezorgen.

4. De Verkoper zal de gegevens van de Koper behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Packaging Point B.V. staat niet in voor de juistheid van de door de Verkoper en de Koper aangeleverde (persoons)gegevens.

Artikel 9 – Garanties en verplichtingen:

1. De Verkoper garandeert dat de door hem op het Platform aangeboden Producten zijn eigendom zijn en hij bevoegd is om deze Producten te koop aan te bieden.

2. De Verkoper garandeert dat de door hem op het Platform aangeboden Producten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

3. De Verkoper garandeert dat de door hem op het Platform aangeboden Producten in goede staat verkeren en geen gebreken vertonen.

4. De Verkoper garandeert dat de door hem op het Platform aangeboden Producten de reputatie en/of het imago van Packaging Point B.V. of het Platform niet zullen schaden.

5. De Verkoper zal Packaging Point B.V. vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Packaging Point B.V. als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van artikel 9.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten:

1. De Verkoper erkent dat alle rechten betreffende het Platform, de vormgeving en het aanbod eigendom zijn en blijven van Packaging Point B.V. en alle merken en logo’s van Packaging Point B.V. op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Packaging Point B.V. mogen worden gebruikt.

2. De Verkoper zal de intellectuele eigendomsrechten van Packaging Point B.V. te allen tijde volledig respecteren.

3. Packaging Point B.V. verkrijgt het recht het beeld- en/of woordmerk van de Verkoper te gebruiken op het Platform, zolang de Verkoper Producten aanbiedt op het Platform.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid:

1. De Verkoper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Account.

2. De Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst.

3. De Verkoper zal Packaging Point B.V. vrijwaren voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook, die voortvloeit uit de niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden.

4. De Verkoper zal Packaging Point B.V. vrijwaren tegen enige claim die een Koper instelt tegen Packaging Point B.V. als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

5. Packaging Point B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, zoals –maar niet daartoe beperkt- schade door het niet functioneren van het Platform, technische storingen, etc.

6. Packaging Point B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Koper in verband met het gebruik van het Platform, zoals –maar niet daartoe beperkt- schade door het niet functioneren van het Platform, technische storingen etc. Tevens is Packaging Point B.V. niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Koper in verband met de Producten die zij via het Platform van de Verkoper koopt.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Packaging Point B.V..

8. Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 11.5 en 11.6 geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan komen partijen hierdoor overeen dat Packaging Point B.V. in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor directe schade en deze aansprakelijkheid in totaal nooit meer zal bedragen dan de Verkoopprijs van het Product waarvoor de aansprakelijkheid is ontstaan met een maximum van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro).

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen die ontstaan in verband met of via het Platform of op basis van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond.